رژیم درمان شما سرکار خانم مرضیه عسگری 

کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی
Health coach

رژیم درمان شما سرکار خانم نگار حجتی

کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی 
رژیم غذایی گیاهخواران