به نام او که جان را حکمت آموخت
 

چرا بهسایت؟ 
 

ما که برای شما بهی و بهروزی آرزو می کنیم، خودمان را نیز ملزم می دانیم که بهترباشیم تا لایق بهتر ساختن جهان اطرافمان باشیم تا بتوانیم در پرتوی این حال و اندیشه بهترین ها را برای شما فراهم کنیم در آرزوی پدید آوردن تارنمایی چنین به دنبال نامی زیبنده به کلمه "به" آویختیم که خود نیز می خواهیم در همین دو حرف کوچک خلاصه شویم.
تارهای فکر و و احساس و عشقمان مارا به آفریدن تارنمایی به نام بهسایت راهنما شد. جایگاهی که بتوانیم در آن آموخته های خود، دانش جهانی، و آنچه را برای سلامت , و بهبودی مفید می دانیم با زبان شیرین فارسی برای مردم ایران و همه پارسی زبانان در همه جهان گردآوری و در
بهین روزی‌ از موسم نوبهار
که گیتی شد از خرمی چون نگار
به مردم ایران زمین هدیه کنیم، و گفتیم بهی از همه ی اشعار به
در بهسایت آرزو داریم تو را بهر چه نزد تو دارد نشان خیر و بهی برسانیم
به نام میوه ای نیز هست. میوه ای ایرانی که عطر خوشایند ی دارد و می تواند رایحه خوشی در فضای اطراف خود
بپراکند و بهی بیافریند.
به ترش و شیرین و گاهی گس است درست مثل زندگی
عارف و شاعر بزرگ ما ابو سعید ابوالخیر درشعری زیبا بهی شدن را توصیف کرده است و هردو معنای این کلمه را در کنار هم آورده است:
آمد بر من قاصد آن سرو سهی
آورد بهی تا نبود دست تهی
من هم رخ خود بدان بهی مالیدم
یعنی ز مرض نهاده‌ام رو به بهی

و اینگونه بود که بهسایت ایران به دنیا آمد
دکتر ربابه شیخ الاسلام
فروردین 1385 


دکتر ربابه شیخ الاسلام 
موسس و مدیر سایت
Dr.Robabeh Sheikholeslam

زیبا کاوه ئی
موسس و مدیر اجرایی

Ziba  kavehi