به سامانه دانشی به فراگیر خوش آمدید
 
 بهره گیری از دانش؛ در جهت ارتقای سلامت و زندگی موفق؛ حق همه است. حقی که دستیابی به آن به دلیل محدودیتهای زمانی؛ مکانی و مهمتر اقتصادی برای همه ممکن نمی شود. فضای مجازی بستر مناسبی برای دسترسی همگان به آن است. بهسایت ایران بر اساس اهداف خود بر آن شده است تا دانش تخصصی مجموعه خود را در اختیار بخش بزرگتری از خواستاران این دانش ؛ به طریق آموزش ، در دو سطح تخصصی و همگانی قراردهد.
آموزش های
تخصصی با همکاری انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سلامت ایران و با اختصاص امتیاز بازآموزی برای گروه متخصص و دانش آموختگان رشته های مربوط به غذا و تغذیه برگزار می گردد.امید است که این اقدام، گام کوچکی شود در جهت ارتقای سلامت جامعه؛ که اصلی ترین هدف ماست .